Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

4975 7d6d 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

July 10 2019

Chciałem coś napisać. Tworzyło się już kolejne zdanie i nagle dotarło do mnie, że brzmi to całkiem niepotrzebnie.
Reposted byToshielinela

July 09 2019

July 08 2019

6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viapersona-non-grata persona-non-grata

July 07 2019

4944 874f 500
Reposted fromfapucino fapucino viaLuukka Luukka

July 02 2019

1109 7403 500

July 01 2019

June 29 2019

8460 ea72 500
Reposted byLuukkaxwyczesanagitaraxponurykosiarzgreywolfBabsonirmelinabsurdalnanicciekawegoZoonk11toxicsoulmysli-wloczykijarurkyjagaanimeSilentForest
2851 6b64 500
Reposted fromthetemple thetemple viagreenka2000 greenka2000
rzekomo do życia człowiekowi potrzebnych jest tylko 100 rzeczy, więc 57 to dobry wynik.:)
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau viabeltane beltane
Właśnie ten długotrwały brak może wytworzyć mimowolnie jakieś oczekiwania względem tego dotyku.

June 28 2019

8094 8cb4 500

June 27 2019

Reposted fromFlau Flau viaaikko aikko
może to przez oczekiwania można się rozczarować?
chodzą za mną strasznie. jutro przygarnę kilogram tego owocu.

June 24 2019

Reposted fromgruetze gruetze viajazziee jazziee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl