Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

Yellowstone National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeltane beltane
5256 a61f 500
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viabeltane beltane
1413 6ad7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viabeltane beltane

September 18 2018

5266 27cf 500
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viaHypothermia Hypothermia
@malamarcelka cóż to za staroć został wykopany z mojego talerza zupy?
jak ja dawno tego słowa nie widziałem!

September 17 2018

Reposted fromdimer dimer viamaybeyou maybeyou
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viamaybeyou maybeyou
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaRumianek Rumianek
Reposted frombluuu bluuu viakinu kinu
2307 a37c
Reposted fromshlomo shlomo viaxal xal

September 16 2018

9868 7867 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAnnju Annju
Porządki dotknęły dzisiejszego dnia także pudełko z listami wszystkimi z całego życia.
Podarcie listów od osób, których już nie ma w życiu to ostateczny etap pogodzenia się, że ktoś odszedł.
Czas zweryfikował wszystkie słowa, które padły w tych zniszczonych już listach. Bardzo mocno zweryfikował.
Reposted bybeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl