Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

lovelytheband "Broken"


Nucę od kilku dni. Gdzieś to usłyszałem i wiedziałem, że nie znajdę za nic. A tu dzisiaj rano w Spotify znalazłem. Lubię się sam zaskakiwać.

June 16 2019

Godsmack "Hollow"
One more step and I could fall away
If it happened would it matter?
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 13 2019

Tool "Jambi"Nie zawiedli. Nawet brak dwóch utworów mi bliskich nie był tak dotkliwy. Zrobili to co do nich należało. WIęcej takich muzycznych uniesień!

June 10 2019

June 05 2019

May 30 2019

Triptonus "Suto".

                                                                                                                                                                                                                                                       Po dwóch latach wrócili znów, żeby ciało doznało przyjemnych dreszczy.

May 24 2019

May 22 2019

July 22 2019

lovelytheband "Broken"


Nucę od kilku dni. Gdzieś to usłyszałem i wiedziałem, że nie znajdę za nic. A tu dzisiaj rano w Spotify znalazłem. Lubię się sam zaskakiwać.

June 16 2019

Godsmack "Hollow"
One more step and I could fall away
If it happened would it matter?
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 13 2019

Tool "Jambi"Nie zawiedli. Nawet brak dwóch utworów mi bliskich nie był tak dotkliwy. Zrobili to co do nich należało. WIęcej takich muzycznych uniesień!

June 10 2019

June 05 2019

May 30 2019

Triptonus "Suto".

                                                                                                                                                                                                                                                       Po dwóch latach wrócili znów, żeby ciało doznało przyjemnych dreszczy.

May 24 2019

June 16 2019

Godsmack "Hollow"
One more step and I could fall away
If it happened would it matter?
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 13 2019

Tool "Jambi"Nie zawiedli. Nawet brak dwóch utworów mi bliskich nie był tak dotkliwy. Zrobili to co do nich należało. WIęcej takich muzycznych uniesień!

June 10 2019

June 05 2019

May 30 2019

Triptonus "Suto".

                                                                                                                                                                                                                                                       Po dwóch latach wrócili znów, żeby ciało doznało przyjemnych dreszczy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl